O Instytucie

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, w skład którego wchodziły 4  zakłady i 50 pracowników, powstał w 1997 r. :

  • Zakład Technologii Procesów Materiałowych i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie,
  • Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych,
  • Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych,
  • Zakład Sterowania Jakością i Czystszej Produkcji.

Od tego czasu Instytut rozwija się bardzo dynamicznie pod względem naukowym, badawczym i dydaktycznym. W roku 2003 w Instytucie powstały kolejne Zakłady:

  • Zakład Odlewnictwa (wcześniejsza Katedra Odlewnictwa),
  • Zakład Zarządzania Jakością (istniejący do 2006 r., przekształcony z Zakładu Sterowania Jakością i Czystszej Produkcji),
  • oraz Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych.

W roku 2004 do Instytutu przyłączył się Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych i powstała samodzielna Sekcja Administracyjno-Gospodarcza, istniejąca do września 2012 roku i składająca się z pracowników administracyjnych i technicznych Instytutu. Obecnie liczba pracowników sięga ok. 135 pracowników, w tym ok. 78 nauczycieli akademickich i 38 doktorantów, resztę stanowią pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni. Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej jest największą wewnętrzną jednostką organizacyjną jednego z 4 najstarszych i największych Wydziałów Politechniki Śląskiej - Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Jest on pierwszą jednostką uczelnianą, która uzyskała Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością zgodny z zasadami ISO 9001, w zakresie usług dydaktycznych i badawczych w obszarze inżynierii materiałowej, który ma istotny wpływ na wzrost jakości kształcenia, tak ważnej w zintegrowanej Unii Europejskiej i na zmieniających się w ostatnich latach rynkach: edukacyjnym i pracy.
Obecnie Instytut stanowi prężny ośrodek naukowy o międzynarodowym znaczeniu w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, biomateriałów i inżynierii biomedycznej, nanotechnologii i materiałów nanostrukturalnych, technologii proekologicznych oraz komputerowej nauki o materiałach. Posiada  bardzo nowoczesną bazę laboratoryjną i silnie rozbudowaną współpracę zagraniczną z licznymi ośrodkami w Europie i na wszystkich pozostałych kontynentach.

Po 6 latach aktywności Zakładu Odlewnictwa w ramach Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej z dniem 1 września 2009 roku powstała samodzielna Katedra Odlewnictwa. Był to czas awansu naukowego Pracowników Instytutu zatrudnionych w tym Zakładzie oraz czas Ich intensywnego rozwoju naukowego oraz intensywnego publikowania osiągnięć naukowych przez Pracowników Zakładu, który nie znajduje precedensu w historii grup zajmujących się problematyką odlewnictwa na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Tych 6 lat, to również okres niespotykanego rozwoju infrastruktury i bazy materialnej Zakładu Odlewnictwa oraz niespotykany wcześniej rozwój organizacyjny Zakładu Odlewnictwa. To wszystko stanowi dobre wiano na samodzielną aktywność Katedry Odlewnictwa w najbliższych latach.