Kierunki studiów

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej uczestniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na wszystkich kierunkach studiów, a zwłaszcza na trzech nowokreowanych:

 • Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach,
 • Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych,
 • Inżynieria Materiałowa z 4 profilami kształcenia
  • Inżynieria stomatologiczna
  • Inżynieria powierzchni
  • Inżynieria zarządzania
  • Automatyzacja procesów

zgodnie z europejskim elastycznym trójstopniowym systemem studiów uniwersyteckich (tzw. "Kartą Bolońską") na:

 • stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych):
  • 3,5 letnich studiach I stopnia (inżynierskich) - dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne,
 • stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych)
  • 1,5-letnich studiach II stopnia (magisterskich) - dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera w danym kierunku lub kierunkach pokrewnych,
 • stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych) 4-letnich studiach III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie naukowej Inżynieria materiałowa w tym w zakresie Nanotechnologii i Komputerowej Nauki o Materiałach – dla absolwentów studiów magisterskich

 

Kierunki studiów:

 • Informatyka stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach
 • Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych

od dwóch lat objęte są projektem INFONANO „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach” finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w całości zamówiło (sfinansowało) w trybie konkursowym opracowanie nowych planów i programów studiów dla tych kierunków.

Oba z wymienionych kierunków studiów należą do jedynych w Polsce, gdzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sfinansowało kolejno w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zarówno działania kadry akademickiej dotyczące uruchomienia tychże kierunków studiów, jak i stypendia dla studentów i doktorantów uczestniczących w kształceniu na tychże kierunkach studiów.

W ten sposób Projekty NANATRIM - Poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych" i QUAPINFO „Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach” oraz INFONANO „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach” są ze sobą powiązane tematycznie.