Dydaktyka

Pracownicy Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych uczestniczą w realizacji zajęć na wszystkich kierunkach i typach studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, w szczególności realizują przedmioty z obszarów inżynierii materiałowej oraz informatyki. Instytut posiada odpowiednie nowoczesne zaplecze laboratoryjne.

Ponadto prowadzone są zajęcia na wymienionych powyżej specjalnościach. Od wielu lat realizowane są zajęcia dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Corocznie sprawowana jest opieka na kilkuset pracami przejściowymi oraz pracami dyplomowymi.