Działalność naukowo-badawcza

Główne dyscypliny naukowe
• inżynieria materiałowa,
• inżynieria mechaniczna.

Dydaktyka

Realizujemy zajęcia na wszystkich kierunkach i typach studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

Laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne

Nowoczesna baza laboratoryjna z urządzeniami badawczymi i technologicznymi

Platforma E-learning

Dostęp do materiałów dydaktycznych oraz kursów onlin

O Katedrze

Od 1.10.2019 Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych (IMIiB) został przekształcony w Katedrę Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych (KMIiB). Instytut  powstał w 1997 r. Jego początki można natomiast datować na 1945 r., gdy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej powstała Katedra Metaloznawstwa. Pierwszym kierownikiem - założycielem katedry (1945-1969) był Profesor Fryderyk Staub, twórca Śląskiej Szkoły Metaloznawstwa. W latach 1969-1971 katedra była kierowana przez Panią Profesor Łucję Cieślak. W roku 1971 Katedra Metaloznawstwa została przekształcona w Instytut Metaloznawstwa i Spawalnictwa (a później w Instytut Metaloznawstwa – po wyodrębnieniu się Katedry Spawalnictwa), którym kierowali kolejno: Profesor Łucja Cieślak (1971-1984), profesor Jan Marciniak (1984-1992) oraz Profesor Jan Adamczyk (1992-1997). W roku 1997 przyjęto obecną nazwę jednostki, tzn. Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, której dyrektorem został profesor Leszek. A. Dobrzański, sprawując tą funkcję do roku 2013.

 

Początkowo w skład Instytutu wchodziły 4 zakłady i 50 pracowników, tj.:

 • Zakład Technologii Procesów Materiałowych i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie,
 • Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych,
 • Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych,
 • Zakład Sterowania Jakością i Czystszej Produkcji.

Od tego czasu Instytut rozwija się bardzo dynamicznie pod względem naukowym, badawczym i dydaktycznym. W roku 2003 w Instytucie powstały kolejne Zakłady:

 • Zakład Odlewnictwa (który od roku 2009 wyodrębnił się jako samodzielna Katedra Odlewnictwa),
 • Zakład Zarządzania Jakością (istniejący do 2006 r., przekształcony z Zakładu Sterowania Jakością i Czystszej Produkcji),
  oraz
 • Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych.
 • W roku 2004 do Instytutu przyłączył się Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych i powstała samodzielna Sekcja Administracyjno-Gospodarcza, istniejąca do września 2012 roku i składająca się z pracowników administracyjnych i technicznych Instytutu.

W latach 2013-2017 funkcję dyrektora Instytutu pełnił profesor Ryszard Nowosielski.

Od września 2017 roku funkcję kierowniczą pełni dr hab. inż. Tomasz Tański prof. PŚ .

Na przestrzeni lat Instytut, a obecnie Katedra rozwija się bardzo dynamicznie, zarówno pod względem naukowym, kadrowym, dydaktycznym i badawczym. Katedra jest największą wewnętrzną jednostką organizacyjną Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Obecnie kadra liczy około 100 osób, w tym: 1 profesor tytularny, 26 profesorów PŚ, 2 adiunktów z habilitacją, 33 adiunktów, 3 asystentów, 33 doktorantów oraz 9 pracowników administracji, naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych. Instytut obecnie Katedra od wielu lat posiada Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością zgodny z zasadami ISO 9001, w zakresie usług dydaktycznych i badawczych w obszarze inżynierii materiałowej. Obecnie Katedra stanowi prężny ośrodek naukowy o międzynarodowym znaczeniu w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, inżynierii biomedycznej, nanotechnologii i materiałów nanostrukturalnych oraz technologii proekologicznych.

Główne dyscypliny naukowe uprawiane w Katedrze Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych obejmują:

 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria produkcji,
 • metalurgia,
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
 • budowa i eksploatacja maszyn.

Do głównych kierunków działalności naukowo-badawczej KMIiB należą:

 • inżynieria materiałów konstrukcyjnych,
 • inżynieria materiałów narzędziowych,
 • inżynieria materiałów funkcjonalnych,
 • inżynieria powierzchni,
 • inżynieria biomateriałów,
 • technologie procesów materiałowych,
 • nanomateriały i nanotechnologia.


Katedra korzysta z bardzo nowoczesnej bazy laboratoryjnej i ma silnie rozbudowaną współpracę zagraniczną z licznymi ośrodkami w Europie i na świecie (w ramach CEEPUS, TEMPUS-PHARE, ERASMUS+, fundacja wyszehradzka, umowy dwustronne i inne). Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w realizacji projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych. Cyklicznie prowadzone są seminaria naukowe oraz różnego rodzaju warsztaty i szkolenia. Oferta badawcza obejmuje wszelkiego typu ekspertyzy materiałowe, badania własności mechanicznych i mikrostrukturalne, opracowanie technologii, opinie, doradztwo, szkolenia i inne.

 

Oferta dydaktyczna Katedry jest rozbudowana, a jego pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, tj. Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz prawie w całości na kierunkach Inżynieria Materiałowa oraz Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych. Ofertę dydaktyczną uzupełniają zajęcia na studiach zaocznych oraz podyplomowych. Dyplomanci mają szeroki wybór realizacji projektów inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Pogłębianie wiedzy i umiejętności odbywa się m.in. poprzez uczestnictwo studentów w licznych kołach naukowych. Studenci mają możliwość publikowania swoich pierwszych prac w Pracach Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy na polu naukowym, badawczym i dydaktycznym !!!

Kierownictwo Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Image

Kierownik Katedry dr hab. inż. Tomasz Tański prof. PŚ

Image

Zastępca Kierownika Katedry dr hab. inż. Rafał Babilas prof. PŚ

Image

Zastępca Kierownika Katedry dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz prof. PŚ