Działalność naukowo-badawcza

Główne dyscypliny naukowe
• inżynieria materiałowa,
• inżynieria mechaniczna.

Dydaktyka

Realizujemy zajęcia na wszystkich kierunkach i typach studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

Laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne

Nowoczesna baza laboratoryjna z urządzeniami badawczymi i technologicznymi

Platforma E-learning

Dostęp do materiałów dydaktycznych oraz kursów onlin

Dydaktyka

Oferta dydaktyczna Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych związana jest z kierunkami prowadzonymi na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, tj. Inżynieria Materiałowa, Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Ponadto ofertę dydaktyczną uzupełniają zajęcia realizowane na studiach podyplomowych, uruchamiane zgodnie z zapotrzebowaniem płynącym z rynku, z reguły przy udziale partnera z otoczenia gospodarczo-przemysłowego.

Corocznie sprawowana jest opieka na kilkudziesięcioma pracami przejściowymi oraz pracami dyplomowymi.

Kierunki studiów

Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej uczestniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej na wszystkich kierunkach studiów, a zwłaszcza na:

 • Inżynieria Materiałowa z 5 profilami kształcenia
  • Inżynieria powierzchni
  • Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
  • Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
  • Biomateriały i inżynieria stomatologiczna

zgodnie z europejskim elastycznym trójstopniowym systemem studiów uniwersyteckich (tzw. "Kartą Bolońską") na:

 • stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych):
  • 3,5 letnich studiach I stopnia (inżynierskich) - dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne,
 • stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych)
  • 1,5-letnich studiach II stopnia (magisterskich) - dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera w danym kierunku lub kierunkach pokrewnych,
 • stacjonarnych (dziennych) lub niestacjonarnych (zaocznych) 4-letnich studiach III stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie naukowej Inżynieria materiałowa w tym w zakresie Nanotechnologii i Komputerowej Nauki o Materiałach – dla absolwentów studiów magisterskich


IM2 – Badania materiałoznawcze
Absolwenci tej specjalności:
 • uzyskują wiedzę z zakresu nauki o materiałach. Poznają ich budowę, właściwości mechaniczne oraz fizykochemiczne, technologie ich wytwarzania, przetwórstwa oraz recyklingu,
 • potrafią korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej i systemów przetwarzania i przekazywania informacji,
 • znają metody badań materiałów pod kątem ich właściwości fizykochemicznych, struktury, przetwórstwa i eksploatacji,
 • potrafią dobierać materiały pod kątem zastosowań technologicznych i eksploatacyjnych,
 • znają podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji, funkcjonowania oraz optymalizacji procesów produkcyjnych,
 • mają wiedzę związaną z produkcją, przetwarzaniem, udoskonalaniem, eksploatacją oraz sprzedażą materiałów przemysłowych w zakresie kompetencji inżynierskich.
Absolwenci specjalności Badania materiałoznawcze mają możliwość podjęcia pracy zawodowej w charakterze specjalisty z zakresu  projektowania, wytwarzania i badania różnych grup materiałów inżynierskich. Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę z zakresu metodologii doboru materiałów inżynierskich oraz kształtowania ich struktury i własności metodami technologii procesów materiałowych oraz inżynierii powierzchni.


Aktualnie prowadzony jest nabór na Studia II stopnia o specjalności:
 
  • IM4 Inżynieria powierzchni i obróbka cieplna (stacjonarne)
  • IM6 Inżynieria materiałów biomedycznych (stacjonarne)
  • IM7 Przetwórstwo materiałów polimerowych i kompozytowych (stacjonarne)
  • IM10 Technologie ochrony przeciwkorozyjnej (stacjonarne)
  • IM11_EN Welding technologies and surface engineering in manufacturing (stacjonarne w j.angielskim)